МСД

Македонско стоматолошко друштво

Македонското стоматолошко Друштво (МСД) е најстарото организирано здружение на стоматолозите во Македонија; меѓународно признато, познато стоматолошко друштво со многубројни активности и со своја традиција.

Цели на МСД

01

Aктивно учество во континуираната медицинска едукација (КМЕ) на стоматолозите од Македонија и континуираното стручно усовршување

02

Eтаблирање на стоматолошката професија во здравствениот систем

03

Нагласената афирмација и постојаното усовршување на стоматолошката професија

04

Почитувањето на традиционалните втемелени вредности

05

Поттик за следење и почитување на етичките принципи во стоматолошката пракса

06

Поттикнување на научно истражувачката работа во сите облици и области на стоматологијата

0
Години
постоење
0

Здруженија при МСД

0

Конгреси

Здруженија

Здружение на специјалисти по болести на забите и ендодонтот
Здружение на специјалисти по детска и превентивна стоматологија
Здружение на специјалисти по протетика
Здружение на специјалисти по ортодонција
Здружение на специјалисти по болести на устата и пародонтот
Здружение на специјалисти по орална хирургија
Здружение на спец по максилофацијална хирургија
Здружение на општи стоматолози

Соработници и поддржувачи