Здруженија

Македонско стоматолошко друштво

Ул. Водњанска 17 Скопје,

Претседател: Проф. д-р Габриела Ќурчиева Чучкова

contact@msd.org.mk

Жиро сметка: 300000001914234

Комерцијална банка АД Скопје

 

 

 

 

Здружение на специјалисти по болести на забите и ендодонтот

 

Ул. Водњанска 17 Скопје,

Претседател: Проф. д-р Василка Ренџова

contact@msd.org.mk

Жиро сметка: 300000002058570

Комерцијална банка АД Скопје

Здружение на специјалисти по детска и превентивна стоматологија

  

Ул. Водњанска 17 Скопје,

Претседател: Проф. д-р. Александар Димков

contact@msd.org.mk

Жиро сметка: 300000002058861

Комерцијална банка АД Скопје

Здружение на специјалисти по протетика

  

Ул. Водњанска 17 Скопје,

Претседател: Проф. д-р Сашо Еленчевски

contact@msd.org.mk

Жиро сметка: 300000002058473

Комерцијална банка АД Скопје

Здружение на специјалисти по ортодонција

   

Ул. Водњанска 17 Скопје,

Претседател: Проф. д-р Габриела Ќурчиева Чучкова

contact@msd.org.mk

Жиро сметка: 300000002059055

Комерцијална банка АД Скопје

Здружение на специјалисти по болести на устата и пародонтот

   

Ул. Водњанска 17 Скопје,

Претседател: Виш науч. сор. д-р Соња Миндова

contact@msd.org.mk

Жиро сметка: 300000002058667

Комерцијална банка АД Скопје

Здружение на специјалисти по орална хирургија

   

Ул. Водњанска 17 Скопје,

Претседател: Проф. д-р Даниела Велеска - Стевковска

contact@msd.org.mk

Жиро сметка: 300000002058764

Комерцијална банка АД Скопје

 

Здружение на спец по максилофацијална хирургија

   

Ул. Водњанска 17 Скопје,

Претседател: Асс. д-р Александар Илиев

contact@msd.org.mk

Жиро сметка: 300000002058958

Комерцијална банка АД Скопје

 

Здружение на општи стоматолози

   

Ул. Водњанска 17 Скопје,

Претседател: Д-р Петар Чакар

contact@msd.org.mk

Жиро сметка: 300000002248205

Комерцијална банка АД Скопје