СИМПОЗИУМ МСД

06.02.2024 09:54:27 - 23.03.2024 09:54:29

 

Според Законот за заштита на личните податоци, со самото доставување на пријавата се согласувам моите лични податоци да бидат предмет на обработка за потребите на Македонско стоматолошко друштво