ПРОТЕТИЧКИ КОНГРЕС СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО

Датум од 28.02.2016 13:32:00 - Датум до 01.04.2016 13:33:00

Апстрактите треба да бидат на македонски и англиски јазик.

ИНСТРУКЦИИ ЗА  АПСТРАКТ:

Апстрактите може да бидат испратени само преку web страницата www.msd.org.mk.

За да се поднесе апстрактот потребна е предходна регистрација.

Апстрактите се поднесуваат само online преку страната на конгресот www.msd.org.mk.

Нема да бидат прифатени доколку се поднесат преку email, пошта или fax.

Треба да се пополнети информациите за авторот  и коавторите.

Се користи Times New Roman фонт со 12 font size,

задолжително со “мк” поддршка за македонската верзија.

Насловот на трудот треба да е до 15 карактери максимум со ГОЛЕМИ БУКВИ.

Апстрактот треба да содржи максимум до 250 зборови.

Секој учесник може да пријави два труда и бројот на коавтори  да не е поголем од 4.

Апстрактот треба да е организиран и поделен спрема следниот редослед:

Цел, Материјал и Метод (Предмет на испитување), Резултати,

Заклучок (констатации од типот “резултатите ќе бидат дискутирани” нема да бидат прифатени).

Tабели, графикони и слики не се дозволени во апстрактот.

После поднесување, апстрактот ќе биде доставен до комисијата за прифаќање на апстракти.

Ако трудот е прифатен, ќе бидете известени по email.

Само со навремено уплатена котизација, апстрактот ќе биде објавен,

во спротивно трудот нема да биде вклучен во програмата.

НАЧИН НА ПРЕЗЕНТИРАЊЕ:

Наведете го во апстрактот начинот на презентација при поднесувањето на истиот:

·         Постер

·         Усна презентација

 

 

Краен рок за поднесување на апстракти е 1.4.2016. Апстрактите поднесени после овој термин нема да бидат прифатени.

 contact@msd.org.mk - e-mail за контакт во случај на проблеми со апликација.

 

 

Документ

Според Законот за заштита на личните податоци, со самото доставување на пријавата се согласувам моите лични податоци да бидат предмет на обработка за потребите на Македонско стоматолошко друштво

Вид на учество: *