СИМПОЗИУМ МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА

22.02.2024 15:34:12 - 07.03.2024 15:34:00

 

Според Законот за заштита на личните податоци, со самото доставување на пријавата се согласувам моите лични податоци да бидат предмет на обработка за потребите на Македонско стоматолошко друштво