ортодонција стручен собир и теоретски курс

 Почитувани колеги,

Здружението на специјалисти по ортодонција при МСД, како дел од своите редовни активности организира стручен собир “Предизвиците на тимот кој креира насмевка“ и 
тероретски курс под наслов “Третман на малоклузија Класа III кај деца и возрасни пациенти“ 
Проф. д-р Назан Кучуккелеш, Универзитет Мармара, Истанбул, Турција

Скопје, Хотел Холидеј Ин, 30 Март 2019 година

Стручниот собир и теоретскиот курс се акредитирани од СКМ со 4 бода за пасивно и 6 бода за активно учество.
Котизацијата за двата настани изнесува 2.500 денари за членови на МСД, и 3.000 денари за оние кои не членуваат.
Уплатата се врши на ж-сметка:
300000002059055 – Комерцијална банка АД Скопје,
Здружение на специјалисти по ортодонција,

Назнака:за стручен собир и теоретски курс 30.03.2019 г.

***При уплатата задолжително внесете Име и Презиме и број на лиценца.

Сите информации се достапни и на веб страницата на Здружение на специјалисти по ортодонција www.mos.org.mk