Работилници на 8ми Конгрес на стоматолозите од Македонија

 

 

ВАЖНО! Местата за работилниците " Protaper - Техника на машинско проширување на коренски канали" и "Препарација со стапалка - препарација за ламинати и безметални коронки", се веќе пополнети"