СИМПОЗИУМ МСД - Здружение на специјалисти по протетика

 СИМПОЗИУМ МСД - Здружение на специјалисти по протетика

30.9.2017 година поч. 10:00часот

Хотел Холидеј Ин - Скопје

 1. Проф. д-р Владо Ванковски

- ИМПЛАНТОЛОШКИ ПРОТОКОЛ ВО КОРЕЛАЦИЈА СО СБД ( СТОМАТОЛОГИЈА БАЗИРАНА НА ДОКАЗИ);

 2. Проф. д-р Марија Пеева Петреска

- ПРЕВЕНЦИЈА И ХИРУРШКИ ТРЕТМАН НА ИНСУФИЦИЕНТНА  АЛВЕОЛАРНА КОСКА

 3. Проф. д-р Mетоди Абаџиев

ТРЕТМАН НА ТОТАЛНА БЕЗЗАБНОСТ ВО ДОЛНАТА ВИЛИЦА СО ИМПЛАНТНО ПОДДРЖАНИ  ПРОТЕТИЧКИ КОНСТРУКЦИИ

 4. Д-р Златко Масларевски сци.

- ВРЕМЕНИ КОРОНКИ - ПРИМЕНА

 

5.

Акредитиран со 8 бода од СКМ

Котизација 1400 денари, за членови на МСД 1000 денари

Примач: МСД - Здружение на специјалисти по протетика

с-ка: 300000002058473, Комерцијална банка АД Скопје

Назнака: За симпозиум 9/2017