ПИСМО ЗА ПОДДРШКА НА ЗАЛОЖБИТЕ НА ЛЕКАРСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА