НАСТАНИ 2016

 Почитувани колеги,

Здруженијата при МСД во 2016 година продолжуваат со организација на настани за КСУ, со следиот распоред:
1. МСД - Здружение на специјалисти по детска и превентивна стоматологија 
-19.3.2016 Годишен состанок
- 24.9.2016 Симпозиум
2. МСД - Здружение на специјалисти по болести на устата и пародонтот
- 02.04.2016 Симпозиум
- 19.11.2016 Симпозиум
3. МСД - Здружение на специјалисти по болести на забите и ендодонтот
- 9.4.2016 Симпозиум
- 1.10.2016 Симпозиум
4. МСД - Здружение на општи стоматолози
23.04.2016 Симпозиум
29.10.2016 Симпозиум
5. МСД - Здружение на специјалисти по ортодонција
- Конгрес  со меѓународно учество 12-15.5.2016
6. МСД - Здружение на специјалисти по орална хирургија 
- Конгрес  со меѓународно учество 2-4.06.2016
7. МСД - Здружение на специјалисти по протетика
- 24-26.06.2016 Конгрес со меѓународно учество
- 15.10.2016 Симпозиум
8. МСД - Здружение на специјалисти по максилофацијална хирургија
- 18.9.2016 Годишен состанок
Програмите за истите и детали за пријава на апстракти за Конгресите тековно ќе бидат објавени на facebook и web страниците на МСД и Здруженијата.
www.msd.org.mk
www.mos.org.mk
www.zsoh.mk
За сите настани е потребна задолжителна регистрација.