Според Законот за заштита на личните податоци, со самото доставување на пријавата се согласувам моите лични податоци да бидат предмет на обработка за потребите на Македонско стоматолошко друштво

Информации

Сметка за уплата 300000001914234 Комерцијална банка.
Назнака: за членство за (година за која се уплаќа).
Име и презиме *
Број на лиценца *
Пол *
Дата на раѓање *
Е-маил/E-mail *
Службена адреса *

адреса, град, поштенски бр., држава

Службен тел. факс моб. *
Домашен тел. факс моб. *
Домашна адреса *

адреса, град, поштенски бр., држава

Факултет каде сте дипломирале *
Датум на дипломирање *
Специјалност *
Датум на специјализирање *
Држава каде е издадена лиценцата за работа *
Број на лиценцата *
Дали сте државјанин на Р. Македонија *
Дали сте вработени во моментов *
Назив на институцијата во која сте вработени *