Годишен состанок МСД - Здружение на спец. по детска и превентивна стоматологија

Датум од 12.02.2016 00:00:00 - Датум до 19.03.2023 12:39:00

 

Според Законот за заштита на личните податоци, со самото доставување на пријавата се согласувам моите лични податоци да бидат предмет на обработка за потребите на Македонско стоматолошко друштво

Име и Презиме *  
Број на лиценца *  
Здравствена установа *  
Адреса *  
Област *  
Емаил *  
Телефон*