НАШАТА ЦЕЛ

Македонското стоматолошко друштво има за цел да со сите стоматолози и стоматолошки здруженија ширум нашата држава пред се се грижи за оралното здравје на нашето население.

...

ШТО РАБОТИМЕ

Македонското стоматолошко друштво преку својата програма го промовира оралното здравје, организирајќи разни семинари, симпозиуми и други настани и активно се вклучува во сите останати настани

...

7 КОНГРЕС СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО

7-ми Конгрес со меѓународно учество на Македонско стоматолошко друштво
„Стоматолошката наука во секојдневната практика“
11-14 јуни 2015, Охрид
Пријавување апстракти до 1 април 2015

...